Zakres i Kompetencje

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:06:25 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:08:02.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:06:37 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:08:31.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:09:24 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:08:31.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:09:47 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:08:31.
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:10:06 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:08:31.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:10:39 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:25:08.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:11:07 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:25:19.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:11:26 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:25:19.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:11:49 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:25:19.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i
rentach z FUS
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:12:25 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:25:19.
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:20:29 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:25:19.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach
mieszkaniowych
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:20:50 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:25:19.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:21:19 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:25:19.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie
zdrowia psychicznego
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:21:42 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:25:19.
Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:22:17 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:25:19.
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:23:35 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:25:19.
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:23:56 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:25:19.
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-25 14:13:36 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:25:19.
Data wprowadzenia: 2016-04-25 14:13:36
Opublikowane przez: