Ochrona danych osobowych

 

OBOWIĄZAK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie reprezentowany przez Dyrektora, adres: 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 2, adres e-mail: kontakt@gokis.kleszczewo.pl, numer telefonu: 692 467 020)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym związanych z organizowaniem działalności kulturalnej, bibliotecznej, sportowej i rekreacyjnej, jak również upowszechnianiem kultury, czytelnictwa oraz sportu i rekreacji poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych, czytelniczych i sportowych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194), ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393), ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, 2185) jak również Statutem GOKiS w Kleszczewie stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XV/97/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r.). Państwa dane mogą być przetwarzane w celu zawarcia umowy; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu m.in. powiadamiania o organizowanych przez Administratora imprezach lub wydarzeniach artystycznych, czytelniczych, rozrywkowych, sportowych bądź rekreacyjnych jak również w związku z Pani/Pana udziałem w w/w imprezach lub wydarzeniach.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 oraz w celach archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów archiwalnych.
W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
5. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora na podstawie umów powierzenia, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane mogą być również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez Administratora. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Opublikowane przez: ***** ****** | Data wprowadzenia: 2020-04-01 13:38:34 | Data modyfikacji: 2023-11-08 14:21:05.
Data wprowadzenia: 2020-04-01 13:38:34
Data modyfikacji: 2023-11-08 14:21:05
Opublikowane przez: ***** ******