Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Kleszczewie przy ul. Poznańskiej 2, 63-005 Kleszczewo; REGON  639750255; NIP 777-26-55-868, adres email: kultura.kleszczewo@wp.pl;

2. Inspektorem ochrony danych w GOKiS jest Pani Katarzyna Polsakiewicz adres e-mail: biblioteka.tulce@wp.pl;

3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
a) realizacji umowy; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
b) uczestnictwa w zajęciach kulturalnych i sportowych na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c)wykonania zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz;

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz konieczne jest do zawarcia i wykonania umowy; może być warunkiem uczestnictwa przez Panią/Pana w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych do tej czynności pracowników GOKiS, instruktorów, a także przez podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, na podstawie zawartych z nami umów, tj. na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, prowadzenie naszych zajęć, obsługa naszych systemów informatycznych;

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty na podstawie przepisów prawa;

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG); Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;

8. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:
a) przez czas trwania zawartej umowy i/lub
b) przez czas wykonania zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
c) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
d) przez czas, w którym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Opublikowane przez: ***** ****** | Data wprowadzenia: 2020-04-01 13:38:34 | Data modyfikacji: 2020-04-01 13:41:50.
Data wprowadzenia: 2020-04-01 13:38:34
Data modyfikacji: 2020-04-01 13:41:50
Opublikowane przez: ***** ******